IPZ-530|天海翼作品IPZ-530|セックスボランティア

IPZ-530|天海翼作品IPZ-530|セックスボランティア

黄色,俗名黄缵蕈,又名黄。宗曰∶笋难化,不益人,脾病不宜食之。

食后仍饮竹沥,以瘥为度。一种五月种者,霜时结瓜,白色而短,并生熟可食,兼蔬之用,糟酱不及菜瓜也。

则笋之为蔬,尚之久矣。黄橘,扁小而多香雾,乃橘之上品也;朱橘,小而色赤如火;绿橘,绀碧可爱,不待霜后,色味已佳,隆冬采之,生意如新;乳橘,状似乳柑,皮坚瓤多,味绝酸芳;塌橘,状大而扁,外绿心红,瓣巨多液,经春乃甘美;包橘,外薄内盈,其脉瓣隔皮可数;绵橘,微小,极软美可受,而不多结;沙橘,细小甘美;油橘,皮似油饰,中坚外黑,乃橘之下品也;早黄橘,秋半已丹;冻橘,八月开花,冬结春采;穿心橘,实大皮光,而心虚可穿;荔枝橘,出衡阳,肤理皱密如荔子也。

 其类甚繁,《尔雅》所载之外,郭义恭《广志》有狗牙、鸡心、牛头、羊矢、猕猴、细腰、赤心、三星、骈白之名,又有木枣、氐枣、桂枣、夕枣、灌枣、墟枣、蒸枣、白枣、丹枣、棠枣,及安邑、信都诸枣。 刘熙《释名》载∶柰油,以柰捣汁涂缯上,曝燥取下,色如油也。

【集解】诜曰∶慈竹林夏月逢雨,滴汁着地生蓐。加青皮减半用之,去滞气,推陈致新。

又《列仙传》云∶高丘公服桃胶得仙。【修治】曰∶凡使勿用柚皮、皱子皮,二件用不得。

Leave a Reply